جواب کامل بازی آمیرزا (مراحل 1 تا 2800)

جواب مراحل 1 تا 100

مرحله 1 :

سگ _ سنگ

مرحله 2 :

زن _ گز _ زنگ

مرحله 3 :

آش _ آتش

مرحله 4 :

کاخ _ خاک

مرحله 5 :

هوا _ آهو

مرحله 6 :

پتو _ توپ

مرحله 7 :

ری _ شر _ ریش _ شیر

مرحله 8 :

فک _ شک _ کش _ کفش _ کشف

مرحله 9 :

رخ _ سر _ رس _ خر _ سرخ _ خرس

مرحله 10 :

بد _ آب _ ادب _ ابد _ باد

مرحله 11 :

دکل _ کلید

مرحله 12 :

دیس _ سفید

مرحله 13 :

حفظ _ حفاظ _ حافظ

مرحله 14 :

پری _ پیر _ پنیر

مرحله 15 :

شنا _ آشنا

مرحله 16 :

میل _ لیمو

مرحله 17 :

یاس _ سایه _ سیاه

مرحله 18 :

باز _ بازی _ زیبا

مرحله 19 :

آدم _ دما _ دام _ مداد

مرحله 20 :

بنا _ تاب _ نبات

مرحله 21 :

رنج _ برج _ برنج

مرحله 22 :

مشک _ تشک _ شکم _ تمشک

مرحله 23 :

رمز _ مرز _ رزم _ ترمز

مرحله 24 :

ریل _ یار _ ریال

مرحله 25 :

کلم _ ملک _ کلمه _ ملکه

مرحله 26 :

پاک _ پتک _پاکت

مرحله 27 :

هنر _ رهن _ قرن _ نهر _ نقره

مرحله 28 :

شال _ بال _ بلا _ بالش

مرحله 29 :

آهک _ کاه _ کوه _ کاوه _ کاهو

مرحله 30 :

میخ _ خیر _ خمیر _ مریخ

مرحله 31 :

تاس _ مات _ ستم _ ماست _ تماس

مرحله 32 :

توپ _ سوپ _ پتو _ سوت _ پوست

مرحله 33 :

آهن _ نگاه _ گناه _ آهنگ

مرحله 34 :

رود _ دور _ گود _ گرد _ گردو

مرحله 35 :

آتش _ شتر _ ترش _ رشت _ تار _ ارتش _ تراش

مرحله 36 :

سال _ سیل _ گیلاس

مرحله 37 :

شاه _ شنا _ شانه _ شاهین

مرحله 38 :

وان _ نفس _ فانوس

مرحله 39 :

زین _ بیل _ لیز _ زنبیل

مرحله 40 :

دست _ دشت _ تشک _ شکست _ دستکش

مرحله 41 :

دین _ دنیا _ امید _ دامن _ میدان

مرحله 42 :

بام _ ماه _ بیمه _ ماهی _ بامیه

مرحله 43 :

بیل _ بال _ بلا _ گلاب _ گلابی

مرحله 44 :

سیم _ اسم _ نسیم _ سینما _ سیمان

مر

جواب مراحل 201 تا 300

مرحله 201 :

شمع _ دعا _ معنا _ معاد _ عمان _ دانش _ مانع _ دشمن _ معدن _ دشنام _ شمعدان

مرحله 202 :

روز _ زور _ فوری _ زیره _ وزیر _ روزه _ فیروزه

مرحله 203 :

چرم _ چمن _ چنار _ مزار _ ارزن _ نماز _ زمان _ چمنزار

مرحله 204 :

پدر _ پند _ نوه _ درون _ نرده _ پوند _ دوره _ پودر _ روده _ رنده _ پونه _ پرده _ وردنه _ پرنده _ پرونده

مرحله 205 :

خام _ ملخ _ خال _ اخم _ مورخ _ خرما _ خاور _ خرمالو

مرحله 206 :

ریگ _ دیگ _ گرد _ دبی _ برگ _ گدا _ دبیر _ گاری _ دریا _ گرداب _ بیدار _ بادگیر

مرحله 207 :

زین _ زیره _ نسیه _ نیزه _ سینه _ سرنیزه

مرحله 208 :

رخش _ دوش _ دیو _ خیر _ خوش _ خرد _ رشید _ شوخی _ خرید _ درویش _ خورشید

مرحله 209 :

کیش _ شیب _ کینه _ شنبه _ بشکه _ بیشه _ شبکه _ یکشنبه

مرحله 210 :

دست _ سبد _ بند _ داس _ بدن _ تند _ نبات _ دبستان

مرحله 211 :

لگن _ لنگ _ گاو _ گلو _ الگو _ انگل _ واگن _ النگو _ آنگولا

مرحله 212 :

فوت _ فال _ فلوت _ بافت _ تاول _ تابلو _ فوتبال

مرحله 213 :

چاه _ نمک _ چمن _ مکه _ نامه _ چانه _ چکمه _ کمانچه

مرحله 214 :

سوت _ راسو _ راست _ سوار _ استوا _ اوستا _ روستا _ استوار

مرحله 215 :

دشت _ آتش _ شته _ تباه _ شاهد _ تابه _ دهات _ بهشت _ شتاب _ شهادت _ بهداشت

مرحله 216 :

گام _ برگ _ مرگ _ گرم _ بهار _ گربه _ گرما _ مربا _ بهرام _ گرمابه

مرحله 217 :

چکش _ چای _ کیش _ کاچی _ شاکی _ شیار _ شکار _ شریک _ کاشی _ شکارچی

مرحله 218 :

رمق _ رقم _ قرن _ نقره _ قرآن _ نامه _ قمار _ مناره _ منقار _ قهرمان

مرحله 219 :

ترد _ ریل _ ملت _ تیم _ دلیر _ ملیت _ مدیر _ دیلم _ رتیل _ لیتر _ تردمیل

مرحله 220 :

جگر _ گود _ گاو _ گدا _ گرد _ جادو _ جارو _ جواد _ گردو _ جادوگر

مرحله 221 :

سفر _ سود _ دیس _ سفیر _ ردیف _ فوری _ سفید _ سرود _ یوسف _ فرود _ فردوسی

مرحله 222 :

پیک _ پلک _ کلم _ ملک _ پلاک _ کامل _ کلام _ لامپ _ پیام _ المپیک

مرحله 223 :

نخل _ خال _ گناه _ لانه _ نگاه _ آهنگ _ خاله _ انگل _ نهال _ خانه _ گلخانه

مرحله 224 :

چاپ _ تپه _ چاه _ تنها _ پناه _ چانه _ تپانچه

مرحله 225 :

شهر _ شوهر _ ریشه _ شیره _ شوره _ رشوه _ شرور _ شهریور

مرحله 226 :

تیم _ سطل _ ملت _ ملیت _ لیست _ طلسم _ تسلیم _ مستطیل

مرحله 227 :

فنر _ دیو _ دفن _ فوری _ درون _ فرود _ نیرو _ فرنی _ ردیف _ نوید _ فردین _ فریدون

مرحله 228 :

ریگ _ ریل _ ریال _ نگار _ گاری _ لنگر _ گران _ گلنار _ گالری _ گیلان _ نارگیل

مرحله 229 :

میز _ زین _ مسیر _ مرسی _ نسیم _ زمین _ سرزمین

مرحله230 :

غار _ باغ _ غرب _ مرغ _ غایب _ غریب _ غبار _ مربی _ امیر _ مربا _ بیمار _ مرغابی

مرحله 231 :

نگاه _ گناه _ بانگ _ آهنگ _ نهنگ _ انبه _ بنگاه _ نگهبان

مرحله 232 :

پتک _ پلک _ شال _ تشک _ پلاک _ کاشت _ تلاش _ پاکت _ شکلات _ لاکپشت

مرحله 233 :

هلو _ دهل _ هدف _ فال _ هالو _ لوده _ فولاد _ آلوده _ فالوده

مرحله 234 :

نوید _ دانه _ دهان _ دایه _ دنیا _ دیوان _ آینده _ ناهید _ ادویه _ دیوانه

مرحله 235 :

میز _ زین _ یزد _ مزد _ امید _ ایزد _ زیاد _ نیاز _ زمین _ یزدان _ میدان _ نامزدی

مرحله 236 :

قیف _ قیر _ فرق _ فقر _ افق _ فراق _ فقیر _ رفیق _ آفریقا

مرحله 237 :

شتر _ رشت _ نشت _ گشت _ تنگ _ ترش _ تراش _ ناشر _ ارتش _ نگار _ گران _ انگشت _ شناگر _ انگشتر

مرحله 238 :

نوش _ بانو _ انبه _ شانه _ آشوب _ شنبه _ شهاب _ باهوش _ نوشابه

مرحله 239 :

پلو _ پول _ لپه _ پله _ هلو _ لانه _ نهال _ پونه _ پناه _ هالو _ پهلو _ پهلوان

مرحله 240 :

خیر _ آوار _ خاور _ یاور _ خیار _ رویا _ خاویار

مرحله 241 :

برگ _ گاز _ ریگ _ گرز _ زیبا _ گاری _ بازی _ بارز _ بزرگ _ گراز _ بازیگر

مرحله 242 :

گوش _ کور _ شورا _ روکش _ شکار _ کشور _ گوارش _ کاوشگر

مرحله 243 :

رنج _ ناجی _ آرنج _ جاری _ نجار _ جنین _ انجیر _ نارنج _ نارنجی

مرحله 244 :

داس _ دنج _ جسم _ جسد _ سمج _ جام _ سجاد _ جامد _ سنجد _ مسجد _ دماسنج

مرحله 245 :

اسیر _ نسیم _ مرسی _ امیر _ سرما _ ساری _ مسیر _ سینما _ سیمان _ ریسمان _ سمینار

مرحله 246 :

گدا _ گاز _ زاهد _ آگاه _ آزاد _ گدازه _ آزاده _ زادگاه

مرحله 247 :

سوت _ سکو _ کوک _ کتک _ واکس _ ساکت _ سکوت _ کاسکت _ کاکتوس

مرحله 248 :

پلو _ چال _ پوچ _ پول _ سوپ _ چاپ _ لوس _ سوال _ چپاول _ چالوس _ چاپلوس

مرحله 249 :

زین _ گاز _ زنگ _ نیاز _ آگهی _ گیاه _ گزنه _ نیزه _ یگانه _ گزینه _ انگیزه

مرحله 250 :

انار _ آبان _ انبر _ انبار _ نایاب _ باران _ ایران _ انباری _ بارانی

مرحله ۲۵۱ :

قاب _ بالا _  قالی _ قالب _ قلاب _ قلابی _ بقالی _ باقالی

مرحله ۲۵۲ :

کره _ تکه _ کارت _ هرات _ ترکه _ اراک _ کاراته

مرحله ۲۵۳ :

رخش _ شاخ _ رخت _ خشت _ آخرت _ تراش _ ارتش _ خراش _ پرخاش _ خارپشت

مرحله ۲۵۴ :

کور _ کولر _ شکار _ روکش _ شورا _ کشور _ لواش _ شلوار _ لواشک _ شلوارک

مرحله 255 :

دانا _ دانه _ زنده _ آزاد _ زاهد _ دهان _ آزاده _ زاهدان _ اندازه

مرحله ۲۵۶ :

باج _ قاب _ جناب _ جناق _ آبان _ اجاق _ نقاب _ باجناق

مرحله ۲۵۷ :

پرز _ زیپ _ روز _ پیش _ زور _ ورزش _ پوزش _ وزیر _ پیروز _ شیپور _ پرویز _ زیرپوش

مرحله ۲۵۸ :

گیس _ گاری _ ساری _ اسیر _ سیاه _ سایه _ گریه _ گیره _ گیاه _ سیگار _ سیاره _ سیاهرگ

مرحله ۲۵۹ :

کاخ _ کدو _ کود _ خدا _ خاک _ دکور _ کارد _ خاور _ کادو _ اردک _ خوراک _ خودکار

مرحله ۲۶۰ :

گوش _ گشت _ گاو _ آشوب _ شتاب _ گوشت _ آبگوشت

مرحله ۲۶۱ :

بند _ دبی _ بدن _ نوید _ نیرو _ درون _ بندر _ دبیر _ نبرد _ بیرون _ دوربین

مرحله ۲۶۲ :

سنگ _ گسل _ گیس _ سالن _ انگل _ سنگال _ گیلاس _ گیلان _ انگلیس

مرحله ۲۶۳ :

فنر _ فیل _ لیف _ ریل _ نیرو _ فرنی _ فوری _ نیلوفر

مرحله ۲۶۴ :

وزن _ گلو _ لنز _ زنگ _ گوزن _ گونه _ لوزه _ وزنه _ گزنه _ زنگوله

مرحله ۲۶۵ :

بشر _ امشب _ مربا _ امیر _ مربی _ شیار _ مباشر _ بیمار _ ابریشم

مرحله ۲۶۶ :

لکه _ سکه _ کاسه _ کلاس _ کلاه _ هلاک _ ساکن _ سالن _ نهال _ لانه _ اسکله _ کهنسال

مرحله ۲۶۷ :

سوت _ نشت _ ستون _ تونس _ نشست _ روشن _ تنور _ سنتور _ سرنوشت

مرحله ۲۶۸ :

بچه _ چاه _ چرب _ آچار _ چهار _ بهار _ ارابه _ چابهار

مرحله ۲۶۹ :

رخت _ خرس _ سرخ _ سخت _ ساخت _ سرخک _ کارت _ ساکت _ خاکستر

مرحله ۲۷۰ :

گود _ گلو _ لگد _ بدن _ بند _ گنبد _ بلند _ بلندگو _ گلوبند

مرحله ۲۷۱ :

کره _ ترکه _ برکه _ بهتر _ تابه _ برکت _ رکاب _ کتاب _ رتبه _ ربات _ کهربا _ هکتار _ تبهکار

مرحله ۲۷۲ :

باک _ سبک _ کابل _ کالا _ لباس _ کاسب _ کلاس _ کالباس

مرحله ۲۷۳ :

تابه _ بیمه _ تباه _ بیات _ ماهی _ اهمیت _ بامیه _ مهتاب _ مهتابی

مرحله 274 :

دوش _ شهر _ شوهر _ دوره _ رنده _ نرده _ شوره _ رشوه _ دشنه _ روشن _ روده _ شهروند

مرحله 275 :

پلو _ پدر _ پول _ لودر _ دلار _ رودل _ پودر _ پدال _ پادو _ پارو _ دلاور _ پولدار

مرحله 276 :

کرج _ رنج _ کنج _ کاج _ نجار _ آرنج _ نارنج _ نارنجک

مرحله 277 :

موش _ گام _ گوی _ گوش _ گاو _ گویش _ گوشی _ میگو _ گاومیش

مرحله 278 :

زود _ زوج _ دوز _ آزاد _ جواد _ جادو _ جواز _ آواز _ ازدواج

مرحله 279 :

انار _ آرام _ نامه _ نمره _ آرمان _ اهرام _ مناره _ ناهار _ راهنما

مرحله 280 :

مزه _ بزم _ زهرا _ هزار _ مزار _ بارز _ بهار _ بهرام _ مبارز _ مبارزه

مرحله 281 :

ساس _ راسو _ سوار _ سمور _ سمسار _ سماور _ سوسمار

مرحله 282 :

شرف _ فرش _ فنر _ سنگ _ نفس _ سنگر _ فشنگ _ نرگس _ سرنگ _ سنگفرش

مرحله 283 :

قاب _ قتل _ بالا _ قلاب _ قالب _ اتاق _ تقلب _ قاتل _ تالاب _ باتلاق

مرحله 284 :

کبد _ باک _ کود _ دکور _ کارد _ ابرو _ باکو _ کوبا _ رکاب _ اردک _ بودا _ کادو _ کبود _ دارکوب

پست قبلی

جواب مرحله 2 بازی آمیرزا

پست بعدی

جواب مرحله 3 بازی آمیرزا

1 در مورد “جواب کامل بازی آمیرزا (مراحل 1 تا 2800)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید